+61 4 0660 8886

hanhphamthich@gmail.com

Hạnh Nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát - 21-02 ÂL.

 •  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

   

  Sự tích tiền thân Bồ Tát Phổ Hiền

  Kinh Bi Hoa có nói "Trích Lục Phật học tạp chí tử Bi Âm" (tập 200-204), minh họa:

  Xưa ! Tiền thân đức Phổ Hiền có tên là Năng Đà Nô, người con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm. Nhờ phụ vương khuyên bảo, thái tử đã phát tâm cúng dường đức Phật Bảo Tạng và chư Tăng trong 3 tháng hạ.

  Thuở ấy quan đại thần là Bảo Hải, thấy thái tử phát tâm dũng mãnh như thế nên khuyên rằng: "Nay điện hạ đã có lòng làm các việc công đức, vậy hãy hồi hướng về đạo Vô thượng bồ đề, cầu được thành Phật hơn là cầu phước báo hữu lậu, nơi cõi trời, cõi người".

  Thái tử nghe quan đại thần nói như vậy, liền bạch lên đức Phật Bảo Tạng: "Bạch đức Thế Tôn ! –Nay tôi làm các công đức, tất cả đều xin cúng dường lên đức Như Lai và đại chúng, xin hồi hướng công đức này hướng về đạo Vô thượng chánh giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu tập vô lượng hạnh nguyện Bồ Tát, giáo hóa mọi loài chúng sanh, cầu chứng ngôi Phật đạo. Và xin hồi hướng để được cõi Phật trang nghiêm, thanh tịnh, tất cả đều tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh sẽ đồng như cõi của Phật Phổ Hiền". Khi Phật Bảo Tạng nghe thái tử phát những thệ nguyện, Ngài liền khen ngợi và thọ ký, đồng thời đặt hiệu cho thái tử là: Kim Cang Trí Tuệ Quang Minh Công Đức. Sau nhiều kiếp tu hành, thực hiện các thệ nguyện viên mãn, rồi đến thế giới Bất huyến phương Đông thành Phật hiệu là Phổ Hiền Như Lai.

  Từ khi phát những hạnh nguyện đó và nhờ nhiều đời sinh ra nơi nào cũng tinh tấn tu hanh đạo Bồ Tát nên Ngài đã thành Phật và đang hóa thân vô số ở các thế giới để giáo hóa chúng sanh.

  10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

                                          Nhứt giả Lễ kính chư Phật.
                                          Nhị giả Xưng tán Như Lai.
                                          Tam giả Quảng tu cúng dường.
                                          Tứ giả Sám hối nghiệp chướng.
                                          Ngủ giả Tùy hỷ công đức.
                                          Lục giả Thỉnh chuyển pháp luân.
                                          Thất giả Thỉnh Phật trụ thế.
                                          Bát giả Thường tùy Phật học.
                                          Cửu giả Hằng thuận chúng sanh.
                                          Thập giả Phổ giai hồi hướng.  

                                    

  1. Nhứt giả Lễ kính chư Phật: Thường lễ kính các đức Phật

  Các đức Như Lai là những bậc toàn giác, là những vị đã viên mãn hai phần Tự Lợi và Lợi Tha. Sự lễ kính mười phương ba đời tất cả Phật tức là bày tỏ niềm tôn kính về nhân cách, công đức và hạnh nguyện viên mãn của những bậc đã Giác Ngộ. Song, muốn đạt được năng lượng an lạc trong lễ bái, hành giả cần phải giữ 3 nghiệp (thân, miệng, ý) thanh tịnh; mỗi lễ thân và tâm hằng nhiếp sâu vào tánh pháp giới. Khi thân tâm chúng ta và đối tượng lễ đã đồng một thể vắng lặng, thì sự cảm ứng sẽ viên dung, vô ngại, không thể nghĩ bàn. Sự lễ kính này không phải đồng nghĩa với khái niệm cầu xin để được ban ơn, giáng phước mà chính là sự trở về cội nguồn tuệ giác, phát triển vô lượng hạnh nguyện, công đức vốn có nơi bản tâm. Điều này, trong luận Khởi tín, tổ Mã Minh cho đây là hai điều kiện cần thiết của lộ trình khai mở tri kiến Phật, đó là sự trỗi dậy, phát huy của bản thể chân như (nội huân chân như), sự tác động mạnh mẽ của phần tướng, dụng chân như (ngoại duyên chân như).

  2. Nhị giả Xưng tán Như Lai: Thường xưng tụng công đức của Như Lai

  Công đức Như Lai hội tụ từ vô lượng kiếp tu Bồ tát hạnh. Xưng tụng công đức đó cũng tức là khen ngợi, bày tỏ lòng tôn kính các đức Phật. Công đức Như Lai vô lượng nên lòng tôn kính và ca ngợi của Bồ Tát cũng không cùng tận. Sự ca ngợi này còn có nghĩa học hỏi, noi gương, trở về nhận ra những công đức tiềm ẩn nơi Như Lai Tạng tâm của hành giả, để khai thị, hiển bày, làm điểm tựa và chuyển hóa những ý niệm nhiễm ô, ác dục thành thanh tịnh, trong sáng.

  3. Tam giả Quảng tu cúng dường: Thường thờ phụng và cúng dường tất cả chư Phật
  Thờ phụng cúng dường các đức Phật là làm tăng trưởng công đức tự tâm, trong đó bao hàm cả ý nghĩa học hỏi, noi gương đức tính của bậc giác ngộ. Đây là lý tưởng tôn thờ cái đẹp, cái toàn thiện, với mục đích gieo trồng các hạnh lành để trang nghiêm nguồn sống vĩnh cữu. Như trong tất cả pháp cúng dường, Bồ Tát thường cúng dường bằng cách thực tập theo giáo pháp. Do đó, kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới, Bồ Tát Phổ Hiền kêu Thiện Tài bảo: "Thiện nam tử ! Trong những cách cúng dường, pháp cúng dường là giá trị hơn hết". Bồ tát cúng dường pháp tức sống theo lời Phật dạy, phát triển các điều lành, siêng làm lợi ích chúng sanh. Đồng thời, trong lộ trình hành đạo luôn thực hành các hạnh nghiệp của Bồ Tát và mọi hành động đều chẳng bỏ mất tâm Bồ đề. Sự cúng dường pháp như thế, Bồ tát từng bước thành tựu nhân cách của Như Lai.

  4. Tứ giả Sám hối nghiệp chướng: Thường sám hối các nghiệp từ vô thủy đế nay và tuân giữ tịnh giới

  Sám hối là ăn năn và ngừa lỗi. Nghiệp là chỉ cho sự tạo tác của ý nghĩ, lời nói và hành động. Bồ tát thường hay sám hối các nghiệp nhiễm ô nhiều đời. Và bên cạnh đó còn tuân giữ tịnh giới để phát huy định và huẹâ. Vì bản chất của giới là ngăn ngừa các ác, lậu, Bồ tát tuân giữ tịnh giới sẽ không bị các sự lỗi lầm phát sinh, ngự trị trên mảnh đất tâm. Và một khi, không còn sinh khởi các ác, dục, ái là tâm đã thanh tịnh. Hơn nữa, hành giả tu tập, sám hối các nghiệp, giữ gìn tịnh giới là để tự hoàn thiện nhân cách, cũng như tính hiệu quả trong lộ trình thực hiện hạnh nguyện độ sanh. Song, pháp sám hối của Bồ tát là luôn quán nghiệp chướng vốn không hình tướng, không có chủ thể, thần linh quyết định. Đã tự gây tạo tội, phước thì tự thọ nhận kết quả khổ đau hoặc an vui. Vì thế, nếu không tạo tác thì sẽ không có kết quả thọ báo. Đó là phương pháp quán tội tánh vốn không để đạt vô sanh.

  5. Ngủ giả Tùy hỷ công đức: Thường tùy hỉ công đức của tất cả Phật, Bồ tát cho đến 6 loài (Trời, Người, A Tu La, Địa, Ngục, Ngạ quỉ, Súc Sanh) và 4 sanh (Noãn, Thai, Thấp, Hóa)
  Trong con đường thực hành Bồ Tát Hạnh, Bồ tát thường tùy hỉ, nghĩa là tâm thường hoan hỉ với vô lượng công đức của các đức Phật, Bồ Tát và các loài chúng sanh. Đây là hạnh nguyện dẫn tâm đến thánh thiện, bình đẳng, không còn phân biệt, vướng chấp theo 4 tướng (tôi, người, các loài và mọi cảm thọ).

  6. Lục giả Thỉnh chuyển pháp luân: Thường lễ thỉnh tất cả Phật giảng nói giáo pháp
  Giáo pháp là kim chỉ nam cho người tu hành, là thuyền bè đưa người qua bể khổ. Vì hạnh nguyện lợi tha, Bồ tát thường thỉnh Phật giảng nói giáo pháp để chúng sanh nương theo tu hành. Do đó, trong các kinh Đại Thừa, Bồ tát Phổ Hiền thường đại diện chúng hội thưa, thỉnh Phật chuyển pháp luân.

  7. Thất giả Thỉnh Phật trụ thế: Thỉnh cầu Phật, Bồ tát chớ nhập Niết Bàn, mà trụ ở thế gian để nói pháp
  Niết Bàn là chỉ cho cảnh giới tịch diệt, tức tâm thức đã chuyển hóa tham, sân, si trở về vô lậu, thể nhập bản thể, đưa đến trạng thái vắng lặng hoàn toàn. Thường khi hóa duyên đã mãn, các đức Phật và Bồ tát đều nhập Niết bàn. Nhưng vì lợi ích chúng sanh, Bồ tát luôn thỉnh Phật trụ thế để nói pháp. Sự thỉnh cầu như thế, không ngoài ý nghĩa là "Thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ" mà kinh Duy Ma Cật đã khai mở cho hàng Bồ tát cầu Phật đạo.

  8. Bát giả Thường tùy Phật học: Thường theo Phật Tỳ Lô Giá Na học giáo pháp

  Phật Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của tất cả các đức Như Lai, là bản thể tịch diệt, trong sáng của muôn loài. Giáo pháp từ pháp thân này lưu xuất nên Bồ tát phải theo Phật để học pháp. Hơn nữa, các đức Phật và Bồ Tát đều lấy tánh giác làm nhân tu để đạt quả chứng, do đó theo đức Phật Tỳ Lô Giá Na học pháp còn có nghĩa là hành giả nội hướng, trở về sống với nguồn tuệ giác để thành tựu hạnh nguyện tam muội (chánh định).

  9. Cửu giả Hằng thuận chúng sanh:  Ứng theo sự khác biệt của các loài chúng sanh mà làm các việc cúng dường

  Đây là con đường mở bày phương tiện độ sanh, thực hiện 4 nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự) giữa lòng cuộc đời. Sự tùy thuận các loài, tức Bồ tát quán sát căn cơ các nghiệp cảm thọ của từng loại chúng sanh, từng cá nhân để giáo hóa và đưa chúng sanh tướng, chúng sanh tâm trở về thể nhập bản giác.

  10. Thập giả Phổ giai hồi hướng: Hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh để thành tựu quả Phật

  Mục đích của Bồ Tát là phát nguyện độ sanh, đem công đức hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề cầu thành Phật. Và tất cả những hạnh nguyện trên đều hướng đến mục tiêu chung đó. Vì thế, đây là hạnh nguyện phổ biến, và cũng là nền tảng của tất cả hạnh nguyện.

  Như vậy 10 hạnh nguyện trên là bản thể hạnh nguyện của Bồ Tát trong lộ trình thực hiện độ sanh, thành tựu quả Phật. Hay nói cách khác, đó là hạnh nguyện nhiếp tất cả hạnh nguyện.

   

  Kinh Mười nguyện Phổ Hiền

  Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh
  Kính lạy tất cả hằng sa Bụt
  Trong các thế giới khắp mười phương
  Quá khứ, vị lai và hiện tại.

  Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền
  Giúp con có mặt khắp mọi nơi
  Nơi đâu có Bụt là có con
  Bụt là vô lượng, con vô lượng.

  Trong hạt bụi có vô số Bụt
  Mỗi vị an trú chúng hội mình
  Đức tin của con vẫn tràn đầy
  Trong mọi hạt bụi của pháp giới.

  Con đang sử dụng biển âm thanh
  Phát ra ngôn từ rất vi diệu
  Tán dương biển công đức của Bụt
  Cho đến vô số kiếp về sau.

  Lấy những tràng hoa vi diệu nhất
  Hương thơm, âm nhạc và tàng lọng
  Sử dụng mọi thứ trang nghiêm ấy
  Con đem cúng dường các Như Lai.

  Các thức y phục và hoa hương
  Đèn đuốc, trầm hương và tọa cụ
  Mỗi thứ đều thành ra sung mãn
  Con xin cúng dường các Như Lai.

  Con đem tâm hiểu biết rộng sâu
  Tin tưởng chư Bụt trong ba đời
  Con nương sức hạnh nguyện Phổ Hiền
  Cúng dường khắp hết các Như Lai.

  Từ xưa con đã tạo nghiệp xấu
  Vì tham, sân, si từ vô thỉ
  Do thân, miệng, ý mà phát sinh
  Nay con đều sám hối tất cả.
  Con xin tùy hỷ mọi công đức
  Của các chúng sinh trong mười phương
  Các bậc hữu học và vô học
  Các bậc Như Lai và Bồ Tát.

  Những ngọn đèn sáng soi thế gian 
  Hoặc mới thành tựu đạo giải thoát
  Con xin tất cả đều thương tưởng
  Chuyển bánh xe pháp để độ đời.

  Các Bụt đang thị hiện Niết Bàn
  Con cũng chí thành cầu như thế
  Xin hãy ở lại đời mãi mãi
  Để làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Con xin tán lễ cúng dường Bụt
  Thỉnh Bụt ở lại độ chúng sanh
  Căn lành tùy hỷ và sám hối
  Xin đem hồi hướng cho đạo Bụt.

  Con xin đem hết công đức này
  Hồi hướng tất cả cho Tam Bảo
  Cả tánh và tướng trong pháp giới
  Hai Đế dung thông ấn tam muội.

  Biển công đức vô lượng như thế
  Con xin hồi hướng không giữ lại
  Nếu có chúng sanh nào dại dột
  Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời
  Bài báng phá hoại đạo giải thoát
  Xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ.

  Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới
  Độ khắp mọi loài lên bất thối
  Hư không, chúng sanh không cùng tận
  Phiền não, nghiệp báo không cùng tận
  Bốn thứ kể trên thật vô biên
  Hồi hướng của con cũng như thế.
  Tổng Hợp: Đồng Ngộ.

Đăng ngày: 2020-11-19 17:31:26

Lượt xem: 414

VIDEO MỚI
HÌNH ẢNH SINH HOẠT
Liên kết