Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Nhật Bản
  • Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát - Quốc bảo của Phật giáo Nhật Bản

    Thích Minh Thông biên tập

    (chuaminhthanh.com)Quán Thế Âm hay Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt (Thiên Thủ Thiên Nhãn) là biểu tượng tuyệt vời nhất của tư tưởng trí tuệ, từ bi, giác ngộ giải thoát của Phật Giáo Đại Thừa.

    Quán Thế Âm có xuất xứ từ Ấn Độ Avalokitesvara, có nghĩa là Đấng nhìn xuống trần gian, hoặc là Đấng nghe được lời ca thán của trần gian. Trong đạo Phật, Quán Thế Âm là biểu tượng của Từ bi: xót thương các khổ nạn của chúng sinh mà ra sức cứu độ, với nhiều tên gọi khác nhau: Quán Thế Âm; Quán Âm, Quan Âm, Quán Tự Tại…

    Mỗi pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Ứng Thân đều có 11 đầu và 40 tay, trì 25 thứ pháp khí, riêng pho tượng bổn tôn thì ngoài 40 tay lớn còn có 1000 tay nhỏ mỗi tay có một con mắt, thể hiện đủ tướng ngàn mắt ngàn tay, hàm ý vô lượng vô biên của tâm đại bi theo tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo.

Đăng ngày: 2019-08-24 15:55:08

Lượt xem: 847