HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI...
 • GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 
  The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand  HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI


  PHẦN MỞ ĐẦU


  Kế thừa truyền thống phụng sự hòa bình, an lạc của Đạo Phật hơn hai nghìn sáu trăm năm qua, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nguyện thực hiện lý tưởng hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. 
  Các tông phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đồng kết hợp thành một cơ chế để xiển dương đạo pháp, theo tinh thần phụng sự Dân Tộc và Đạo Pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 
  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại. 
  Thực hiện hạnh nguyện từ bi, lợi tha, lục hòa, hàng Tăng Ni, Phật tử bảo tồn và phát huy Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.


  CHƯƠNG MỘT
  DANH HIỆU - HUY HIỆU - GIÁO KỲ - ĐẠO CA - KHUÔN DẤU


  Điều 1: Các tông phái, hệ phái, đoàn thể Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan kết hợp thành một tổ chức lấy danh hiệu là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, gọi tắt là Giáo Hội, viết tắt là GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL, tên Anh ngữ là The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand. 
   

  Điều 2: Huy hiệu Giáo Hội là hình Pháp luân (có 12 căm theo hình). 
     Điều 3: Giáo kỳ của Giáo Hội là cờ Phật Giáo quốc tế.


  Điều 4: Đạo ca là bài Phật Giáo Việt Nam (nhạc sĩ Lê Cao Phan).   Điều 5: Khuôn dấu Giáo Hội được quy định trong Nội quy. 
   


  CHƯƠNG HAI
  MỤC ĐÍCH – VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH - THÀNH VIÊN

   


  Điều 6: Mục đích của Giáo Hội là điều hợp các tông phái, hệ phái Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan để hoằng dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại. 
  Điều 7: Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội đặt tại tự viện của vị Hội Chủ đương nhiệm.
  Điều 8: Thành viên Giáo Hội:
  - Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, là thường trú nhân hay công dân Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
  - Tự Viện, Phật Học Viện, Tu Viện, Thiền Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường v.v...
  - Các đoàn thể Cư sĩ Phật tử 
  chấp nhận và thực thi Hiến Chương này.
  Điều 9: Giáo Hội yểm trợ tinh thần các thành viên trong mọi sinh hoạt hợp đạo pháp và luật pháp, nhưng không chịu trách nhiệm về mọi hành vi phạm pháp.
   

  CHƯƠNG BA
  HỆ THỐNG TỔ CHỨC - ĐIỀU HÀNH - NHIỆM KỲ


  Điều 10: Giáo Hội có bốn cơ cấu: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Tăng Ni, Hội Đồng Điều Hành. 
  Điều 11: Hội Đồng Chứng Minh là chư tôn Hòa Thượng thuộc Phật Giáo Việt Nam do Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh.
  Điều 12:
  a) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có 11 vị, là chư tôn từ 30 tăng lạp trở lên, do Hội Đồng Tăng Ni suy cử và được Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh .
  b) Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm hòa hợp đảm nhận trách vụ điều hướng mọi hành hoạt của Giáo Hội, luôn thể hiện nguyên tắc tương kính và ý hòa toàn diện, không ủy thác trách vụ cho cá nhân.
  c) Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tuyển thỉnh vị Tăng Giáo Trưởng và Chánh Thư Ký, để điều phối các sinh hoạt của Hội Đồng .

  Điều 13: Hội Đồng Tăng Ni là những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thành viên Giáo Hội, từ mười lăm (15) tăng lạp trở lên, sinh hoạt thường xuyên với GH ít nhất hai nhiệm kỳ.
  Điều 14: Hội Đồng Điều Hành gồm có:
  - Hội Chủ
  - Phó Hội Chủ Điều Hành
  - Phó Hội Chủ Ngoại Vụ
  - Phó Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan
  - Tổng Thư Ký
  - 2 Phó Tổng Thư Ký
  - Chánh Thủ Quỹ
  - Phó Thủ Quỹ
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự
  - Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ (Trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - Gia Đình Phật Tử 
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - Gia Đình Phật Tử
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ
  - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
  - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ 
  Điều 15:
  a) Hội Chủ và hai (2) Phó Hội Chủ do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tuyển thỉnh trong số các thành viên thuộc Hội Đồng.
  b) Các chức vụ khác do Đại Hội Khoáng Đại bầu cử, nếu cần do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương mời và Đại Hội Khoáng Đại biểu quyết.
  c) Tổng Thư Ký, Chánh Thủ Quỹ và các Tổng Vụ Trưởng do Tăng Ni đảm nhiệm.
  d) Các chức vụ khác do Tăng Ni hay Cư sĩ đảm nhiệm.
  Điều 16: Văn Phòng Thường Trực của Hội Đồng Điều Hành gồm:
  - Hội Chủ
  - Các Phó Hội Chủ
  - Tổng Thư Ký 
  Điều 17: Nhiệm kỳ :
  a) Hội Đồng Chứng Minh: không giới hạn số lượng và thời hạn, do Đại Hội Khoáng Đại cung thỉnh. Thành viên Hội Đồng Chứng Minh không kiêm nhiệm chức vụ thuộc các Hội Đồng khác. 
  b) Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương: bốn (4) năm.
  c) Hội Đồng Điều Hành: bốn (4) năm. Các thành viên trong Hội Đồng có thể được tái cử.
  d) Hội Đồng Tăng Ni được thiết lập tại mỗi kỳ Đại Hội Khoáng Đại của Giáo Hội, các vị Tăng Ni thành viên hợp thức hiện diện, để tác pháp yết ma theo Hiến Chương đúng tinh thần Giới luật.
   

  CHƯƠNG BỐN
  NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN


  Điều 18: Hội Đồng Chứng Minh: Chứng minh về mặt tinh thần, tiêu biểu đạo phong trang nghiêm Giáo Hội.
  Điều 19: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương:
  - giám sát, bảo vệ tinh thần thực thi Hiến Chương
  - duyệt xét, tấn phong, chế tài hàng giáo phẩm Tăng Ni trong Giáo Hội
  - chuẩn y kết quả các Đại hội của Giáo Hội
  - chứng minh các kỳ Đại hội, Đại lễ, Đại Giới Đàn
  - ban hành những quyết nghị ấn định đường hướng hoạt động của Giáo Hội
  - thành lập và duy trì tư cách pháp nhân của Giáo Hội. 
  Điều 20: Hội Đồng Tăng Ni có nhiệm vụ duy nhất là suy cử các thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tại mỗi kỳ Đại Hội Khoáng Đại của Giáo Hội. 
  Điều 21: Hội Đồng Điều Hành:
  - thi hành Hiến Chương và Nội Quy Giáo Hội
  - đôn đốc, khuyến khích, nâng đỡ Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu tập
  - thực thi các Quyết Nghị của các Đại Hội Giáo Hội
  - ban Thông Bạch vào các dịp đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán v.v...
  - Hội Chủ, Tổng Thư Ký và Chánh Thủ Quỹ thay mặt Hội Đồng Điều Hành duy trì chủ quyền, tài khoản, tài sản của Giáo Hội. 
   

  CHƯƠNG NĂM
  CHẾ TÀI - GIẢI NHIỆM - ĐIỀN KHUYẾT 
   

  Điều 22: Thành viên Giáo Hội có thể bị chế tài: 
  a) Nếu là thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương hay Hội Chủ, Phó Hội Chủ, thì sự chế tài chỉ thực hiện khi ít nhứt có ba (3) thành viên Hội Đồng gởi thư đề nghị lên Giáo Phẩm Trung Ương. Chánh Thư Ký của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương phải triệu tập một phiên họp Hội Đồng trong vòng một tháng để giải quyết.
  b) Nếu là thành viên Hội Đồng Điều Hành thì sự chế tài chỉ thực hiện khi có ít nhất năm (5) thành viên Hội Đồng gởi thư đề nghị lên Hội Đồng Điều Hành. Văn Phòng Thường Trực xét thấy nếu cần thiết, ủy nhiệm Tổng Thư Ký triệu tập một phiên họp Hội Đồng Điều Hành trong vòng một tháng để giải quyết.
  c) Thành viên Tăng Ni nếu vướng phải pháp luật, hay vi phạm giới luật, khi nhận được sự yêu cầu, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành tùy nghi thực hiện hình thức chế tài.
  d) Thành viên Cơ sở hay thành viên Đoàn thể có thể bị Hội Đồng Điều Hành thực hiện hình thức chế tài thích hợp, nếu có sự yêu cầu.
  Điều 23: Trường hợp thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành khuyết tịch hoặc bị giải nhiệm thì Hội Đồng liên hệ điền khuyết vị khác.
   

  CHƯƠNG SÁU
  TÀI SẢN


  Điều 24: Tài sản của Giáo Hội:
  - Động sản và bất động sản hiến cúng cho Giáo Hội
  - Động sản và bất động sản do Giáo Hội tự tạo.
  Điều 25: Các thành viên của Giáo Hội có tư cách pháp lý riêng, độc lập về hành chánh và tài chánh. 
   

  CHƯƠNG BẢY
  ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG - HỘI NGHỊ ĐỊNH KỲ - ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI 
   

  Điều 26: Đại Hội Bất Thường có thể được Hội Chủ triệu tập, trong vòng 1 tháng, nếu nhận được thư yêu cầu ít nhất phân nửa số thành viên Hội Đồng Điều Hành hay phân nửa số Cơ sở Tự Viện.
  Điều 27: Tổng Thư Ký đạt thư mời Hội Đồng Điều Hành tham dự Hội Nghị Định Kỳ mỗi năm hai (2) lần vào dịp thuận tiện.
  Điều 28: Đại Hội Khoáng Đại do Hội Chủ triệu tập bốn (4) năm một lần:
  - kiểm điểm Phật sự trong nhiệm kỳ qua
  - đặt kế hoạch và chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới
  - cung thỉnh thêm thành viên Hội Đồng Chứng Minh
  - cung thỉnh Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và công cử Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ mới. 
  Điều 29: Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:
  - Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
  - Hội Đồng Điều Hành
  - Toàn thể thành viên Tăng Ni trong Giáo Hội
  - Đại biểu các thành viên Cơ sở và Đoàn thể. 
   

  CHƯƠNG TÁM
  NỘI QUY - HIẾN CHƯƠNG - TU CHÍNH - BAN HÀNH - ÁP DỤNG


  Điều 30: Nội Quy Giáo Hội do Hội Đồng Điều Hành soạn thảo, theo tinh thần Hiến Chương hiện hành; được cập nhật khi có nhu cầu, và thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại hay các Hội nghị định kỳ; do Hội Chủ ban hành. 
  Điều 31: Thành viên Giáo Hội có thể đề nghị tu chính Hiến Chương nhân các kỳ Đại Hội.
  Điều 32: Các đề nghị tu chính Hiến Chương, phải gởi đến Ban Tu Chính Hiến Chương một tháng trước kỳ Đại Hội; và phải được hai phần ba tổng số Đại Biểu Đại Hội thông qua. 
  Điều 33: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương duyệt y và ban hành Hiến Chương đã tu chính trong vòng một tháng sau Đại Hội. 
  Điều 34: Bản Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan có tám (8) chương, ba mươi bốn (34) điều, được tu chính tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ V của Giáo Hội từ ngày 8 - 10 tháng 05 năm 2015, được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày ký. 
   

  Phật Lịch 2558
  Nay ban hành
  HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
  Melbourne, ngày 10 tháng 05 năm 2015
  Đồng ký tên


  HT Thích Huyền Tôn HT Thích Như Huệ HT Thích Bảo Lạc

  HT Thích Quảng Ba HT Thích Trường Sanh HT Thích Minh Hiếu

  TT Thích Nguyên Trực TT Thích Nhật Tân TT Thích Tâm Phương

Đăng ngày: 2019-08-24 02:00:44

Lượt xem: 530